Svane Bemanning

HMS – Helse, miljø og sikkerhet

I Svane Bemanning bruker vi mye tid på veiledning i HMS til våre ansatte.

Bygge- og anleggsnæringen er kompleks og har behov for spesialisert kunnskap. Næringen preges av tøffe krav til fremdrift og økonomi. Ofte er kontraktskjedene lange, og omfanget av innleie og bruk av underentreprenører stort.

Det er derfor vårt ansvar som arbeidsgiver at arbeidsmiljøet er forsvarlig på alle måter og samsvarer med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven, med tilhørende forskrifter.

Vi tilbyr derfor diverse kurs til våre ansatte slik at de kan utføre arbeidet sitt på en trygg og sikker måte. Dette er bl.a. kurs i varmearbeider, fallsikringskurs, G-11, stillaskurs og personløfterkurs.

Utdrag:

Lov av 17. juni 2005 nr 62:
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven har som formål

  • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,
  • å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
  • å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
  • å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,
  • å bidra til et inkluderende arbeidsliv

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i loven blir overholdt.